Adjuntos

Oberta la convocatòria d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors

Des del 13 de març fins al pròxim al 26 d'abril estarà oberta la convocatòria d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors.

L’Agencia Valenciana de Foment i Garantia Agrària ha publicat hui la resolució per la qual es convoquen les ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors, emmarcades dins del PDR –CV 2014-2020. Aquesta convocatòria estarà oberta fins el proper 26 d’abril.

L’objectiu d’aquestes ajudes és el recolzament a la instal·lació de joves agricultors, en el desenvolupament d’explotacions agrícoles i empresarials.

Els requisits que es demanen per a accedir a l’ajuda són els següents:

  1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament.
  2. Presentar un pla empresarial que incloga actuacions o inversions a realitzar en l'explotació l'execució de la qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions a desenvolupar després de la concessió de l'ajuda.
  3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.
  4. Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  5. No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  6. Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària, segons s'estableix en l'apartat 6 de l'article 3, en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

L’import màxim per a les ajudes convocades mitjançant aquesta resolució de 22.000.000 d’euros, distribuïts en les anualitats següents:

Anualitat 2019: 4.800.000 d’euros

Anualitat 2020: 7.200.000 d’euros

Anualitat 2021: 5.000.000 d’euros

Anualitat 2022: 5.000.000 d’euros

Les ajudes a la primera instal·lació d'agricultors joves consisteixen en una prima la quantia bàsica s'estableix en 20.000 euros, que pot incrementar-se en els següents imports:

a) 5.000 euros quan el jove agricultor s'instal·la com a membre d'una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica que siga titular d'una explotació agrària que arribe a la qualificació d'explotació prioritària després de l'execució del pla empresarial. Les sol·licituds que puguen acollir-se a aquest increment de l'import base no podran acollir-se als apartats b i c.
b) 10.000 euros quan en la sol·licitud d'ajuda es previnga la utilització de més de 2 UTA i fins a 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.
c) 15.000 euros quan en la sol·licitud d'ajuda es previnga la utilització de més de 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.
d) 10.000 euros per a les sol·licituds que previnguen la instal·lació en una explotació mixta amb almenys 0,5 UTA en el conjunt d'orientacions agrícoles i 0,5 en el conjunt d'orientacions ramaderes. Aquest tipus d'explotacions mixtes poden contribuir a millorar la viabilitat de l'explotació al diversificar la producció, però tenen uns costos d'instal·lació majors com a conseqüència de les diferents necessitats de cada orientació que procedeix compensar.
e) 5.000 euros si l'explotació es troba situada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o en zones incloses a la Red Natura 2000.
f) 15.000 euros si l'explotació es troba situada en la seva major part en zones de muntanya, segons el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Aquest apartat és excloent amb l'anterior.
g) 5.000 euros si la sol·licitud preveu que l'explotació disposi d'instal·lacions per al condicionament i / o transformació de, almenys, el 25% de la producció obtinguda en l'explotació
h) 5.000 euros si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d'abandó, que suposen almenys l'equivalent a 0,3 UTA. El compliment d'aquesta condició ha de verificar-se a través del SIGPAC o mitjançant informe dels serveis tècnics de l'Administració. Aquest increment compensa el cost addicional que suposa la instal·lació en una explotació en la qual part de les superfícies que no es troben en producció i, per tant, requereixen inversions addicionals per a la recuperació agronòmica de les terres.

- L'import total de l'ajut pot tenir fins a 70.000 EUR